Khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

Tái cơ cấu nông nghiệp: Cần đột phá về chính sách đất đai

Phải có đột phá về chính sách đất đai để tích tụ đất vào những người sản xuất kinh doanh giỏi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. 

Tái cơ cấu để phát triển bền vững

Tháng 11/2013, Chính phủ đã phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Đến nay, sau gần 3 năm triển khai, Đề án đã mang lại nhiều giá trị; tuy nhiên, để có thể phát triển rất cần sự vào cuộc đồng bộ hơn nữa. 

Nước sạch và vệ sinh môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu

Năm nay, với chủ đề “NS&VSMT ứng phó với biến đổi khí hậu”, nhiều địa phương đã huy động toàn dân tổng vệ sinh làng xóm, xây dựng nếp sống vệ sinh, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới... 

Nâng cao kiến thức xây dựng NTM cho cán bộ cốt cán huyện Kỳ Anh

Nâng cao kiến thức xây dựng NTM cho cán bộ cốt cán huyện Kỳ Anh