Hoạt động xây dựng nông thôn mới

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHẬN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN CẤP QUỐC GIA TỪ NĂM 2018 (ĐỢT 2) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2016-2020 - 21/01/2019

Thực hiện Quyết định số 620/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - mard.gov.vn, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới - nongthonmoi.gov.vn và trên các website: khcn.mard.gov.vn, khcnnongthonmoi.vn), Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thông báo kế hoạch tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Dự án “Ứng dụng đồng bộ các giải pháp canh tác tiên tiến xây dựng vùng nguyên liệu Điều theo chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu”, cụ thể như sau:

1. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước.

2. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước được quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 và Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 21/3/2019 (Thứ  năm). Ngày nhận Hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến Văn thư của Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (trường hợp nộp trực tiếp).

4. Nơi nhận hồ sơ:  Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới  - Địa chỉ: P312 nhà A2, Số 1B, Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội.  - Điện thoại liên hệ:  024.3564.3370 5. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ./. 

Thông tin về nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo.

Link download: Phụ Lục