Hoạt động xây dựng nông thôn mới

THÔNG BÁO Về việc ngừng tiếp nhận các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 - 26/02/2019

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình); Quyết định số 2714/QĐ-BNN-VPĐP ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế tổ chức quản lý Chương trình, trong thời gian qua, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Văn phòng Chương trình đã tiếp nhận các đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các cơ quan trung ương và địa phương tham gia thực hiện Chương trình. Về cơ bản, những đề tài, nhiệm vụ được tuyển chọn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện đều bám sát với mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đại diện cho các vùng, miền của cả nước; nội dung thực hiện đa dạng và nhằm mục đích giải quyết những vấn đề cấp thiết phục vụ hoàn thiện cơ chế chính sách và thực tế triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của các địa phương; có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 24/8/2018 của Văn phòng Chính phủ) và Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình về việc tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trong giai đoạn 2016-2020, trong đó ưu tiên nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ cấp bách giải quyết những vấn đề trọng tâm của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và đề xuất mô hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030... Đồng thời, phải đảm bảo hiệu quả và tiến độ triển khai nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao theo quy định, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thông báo như sau:

1. Kể từ ngày 15/3/2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Văn phòng Chương trình ngừng tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

2. Đối với các đề xuất đã gửi trước thời hạn nêu trên, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chương trình và các cơ quan quản lý Chương trình có liên quan triển khai các thủ tục rà soát, tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định.

 (Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đ/c Tô Thúy Nga, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo số điện thoại: 0902.121.982 và thư điện tử tongaht@gmail.com)./.

Link download: Thông báo