Thông tin về hoạt động thường ngày của Chương trình khoa học phục vụ xây dựng Nông thôn mới

Phú Xuyên xây dựng NTM: Xác định rõ lộ trình, không rập khuôn

Là huyện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, những năm qua huyện Phú Xuyên đã tập trung vào việc tổ chức lại sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân. Đến nay, huyện đã có nhiều xã đạt đủ 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM). Khai thông từ… Khai Thái