PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔNG MỚI    
Giải pháp KHCN và quy trình phục vụ xây dựng nông thôn mới nói chung
Giải pháp KHCN và quy trình phục vụ xây dựng nông thôn mới cho đề tài, dự án